Novice

NAGRADNA IGRA: Franklin & Sons

NAGRADNA IGRA

Razvajaj se s pripravljenimi mešanicami Franklin & Sons za vsak trenutek. Podarjamo vam 3x paket poln osvežujočih okusov za vsako priložnost.
Doživite izkušnjo, ki jo je vredno deliti.

PAKET VSEBUJE:

- Manchester Gin & Franklin Indian Tonic
- Franklin Red Leg Rum in Cola 1886
- Franklin Beviamo Italian Spritz
- 2x kozarec F&S


POGOJI SODELOVANJA:

- Skoči na Facebook profil Franklin & Sons Slovenija
- Označi prijatelja s katerim bi užival v pisanih okusih naših pripravljenih mešanic
- Všečkaj objavo
- Sledi profilu @franklinandsons_slovenija

Nagradna igra bo potekala na Facebook strani Franklin & Sons Slovenija in Instagram profilu @franklinandsons_slovenija, do 10.4.2021. Nagrajenci bodo znani 11.4.2021 ob 20:00.

Veliko sreče!

* * * * * * * *

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Franklin & Sons Slovenija - pravila nagradne igre – april 2021
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Franklin & Sons Slovenija« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Koželj, d.o.o., Moste 54, 1218 Komenda, matična št. 5718554000 (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je PJagodic d.o.o., Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, matična št. 7107013000 (v nadaljevanju: izvajalec). Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh možnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani izvajalcu oz. organizatorju, nikoli Facebooku. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

2. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je pridobivanje novih sledilcev na Facebook profilu Franklin & Sons Slovenija, pridobivanje novih sledilcev na Instagram profilu franklinandsons_slovenija in promocija blagovne znamke Franklin & Sons.

3. UDELEŽENCI
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so starejši od 18 let;
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji;
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in s svojimi osebnimi podatki.
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Koželj, d.o.o. ali zaposleni v podjetju PJagodic d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
Za potrebe izvedbe te nagradne igre in izpolnitve namena, zaradi katerega je nagradna igra organizirana v skladu s temi pravili, bo udeleženec organizatorju predložil sledeče podatke: ime in priimek, ulica, poštna številka in kraj.
4. NAČIN SODELOVANJA
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Franklin & Sons Slovenija  (https://www.facebook.com/franklinandsonsslovenija) ali Instagram profila franklinandsons_slovenija (https://www.instagram.com/franklinandsons_slovenija/).
Objava s pozivom za sodelovanje v nagradni igri bo objavljena 2. 4. 2021 na Facebook strani Franklin & Sons Slovenija in Instagram profilu franklinandsons_slovenija. Objava bo sodelujoče pozvala k všečkanju objave, označitvi prijatelja s katerim bi užival v okusih pripravljenih mešanic ter sledenju profila @franklinandsons_slovenija.
5. ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od 2. 4. 2021 do 10. 4. 2021 do 23:59.

6. NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE
Celoten nagradni sklad sestoji iz 3 nagrad. Izvajalec bo 11. 4. 2021 ob 20.00 organiziral žreb, kjer bodo trije sodelujoči prejeli vsak 1 paket, ki vsebuje:

1x pločevinka 0,25l pijače Manchester Gin & Franklin Indian Tonic
1x pločevinka 0,25l pijače Franklin Red Leg Rum in Cola 1886
1x pločevinka 0,25l pijače Franklin Beviamo Italian Spritz
2x kozarec Franklin & Sons

Vrednost nagrade znaša 12,50 € + DDV.

Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu v zasebnem sporočilu posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, poštna številka in kraj). Nagrade bodo udeleženci prejeli po pošti na posredovan naslov.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Franklin & Sons Slovenija. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 dni od objave razglasitve nagrajencev posredovati osebne podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka in kraj) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Franklin & Sons Slovenija. Nagrado bo organizator nagrajencu dostavil po pošti. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

7. IZBOR NAGRAJENCEV
Žrebanje nagrajencev bo potekalo elektronsko na sedežu izvajalca nagradne igre dne 11. 4. 2021 ob 20.00.

Izbor bo opravljen tako, da se bo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri izžrebalo skupaj 3 sodelujoče, ki bodo prejeli nagrado. Vsi trije izžrebanci bodo objavljeni in označeni v komentarju pod objavo z nagradnim vprašanjem, dne 2. 4. 2021. Pozvani bodo, da kontaktirajo Facebook stran Franklin & Sons Slovenija preko zasebnega sporočila in posredujejo podatke za prejem nagrade.

Izžrebanec ima 72 ur časa, da se javi preko zasebnega sporočila in posreduje naprošene podatke.

Izbor je zaključen po preteku 72-urnega časovnega obdobja po obvestitvi izžrebancev in je dokončen, pritožbe niso možne. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici.

8. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad
- nedelovanje Instagram profila in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- nedelovanje Instagram profila, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje organizator, ter ima z ugovorom pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave v primerih, ko organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, in še posebej, če organizator uporablja osebne podatke za namene neposrednega trženja.

10. DAVČNE OBVEZNOSTI
Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNE IGRE
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni podstrani spletne strani kozelj.si: https://www.kozelj.si/blog/nagradna-igra-franklin-and-sons

12. DRUGE DOLOČBE
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (višja sila ipd.), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča oziroma jo prekine. Organizator v navedenih primerih ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Franklin & Sons Slovenija na časovnici.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 2. 4. 2021

Priljubljeni

Starostna omejitev

Vsebina spletne strani je zaradi ponudbe
alkoholnih pijač namenjena polnoletnim osebam.

KATALOGI